TIN HOẠT ĐỘNG POBLINK

Đào tạo doanh nhân của HPM

Chào mừng và Cám ơn Tổ chức đào tạo Doanh nhânh HPM đã lựa chọn POB LINK làm nơi đào tạo cho các Doanh nhân! Buổi đào tạo đã thu hút được sự quan tâm của rất nhiều các bạn trẻ là các chủ doanh nghiệp và các bạn trẻ đang…Xem chi tiết